Menu

+ 48 71 307 30 30

ID EPU 2392

Akty Prawne

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. Z 2018 roku poz.
771 z późn. zm) komornikom powierza się następujące zadania:

 1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz
  zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z
  uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
  cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.);
 2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu
  w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 3. wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 4. wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, wykonuje następujące czynności: