Menu

+ 48 71 307 30 30

ID EPU 2392

Klauzula informacyjna

W oparciu o art. 164a ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych w zgodzie z art. 13 pkt. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych) dalej – RODO, informuję:

I. Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych
(art. 13 pkt 1 lit. a RODO)

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia
– Fabrycznej we Wrocławiu Beata Ptak Kancelaria Komornicza nr XVIII we Wrocławiu, z siedzibą
przy ul. Grabiszyńskiej 163 lok. 121, 53-439 Wrocław, telefon 713073030.

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b
RODO)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Roman Kwieciński.  Z
Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych pisemnie na adres siedziby kancelarii 53-439 Wrocław ul. Grabiszyńska 163 lok.
121 oraz poprzez adres e-mail: iod.wroclaw.020@komornik.pl. 

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13
pkt 1 lit. c RODO)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym
na administratorze (art. 6 pkt 1 lit. c RODO oraz art. 9 pkt 2 lit. b ) wynikającym z art. 3 ustawy z
dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

IV.  Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt. 1
lit. e RODO) 


Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych
komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz
uczestnikom postępowania, urzędom, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami
prawa.

V. Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 13 pkt. 1 lit. f
RODO)

Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VI. Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe (art. 13
pkt 2 lit. a RODO)

Dane osobowe będą przechowywane przez Komornika Sądowego nie dłużej niż trzy lata od
zakończenia postępowania, a zamknięte urządzenia ewidencyjne – nie dłużej niż trzy lata od ich
zamknięcia, a następnie przekazane do Krajowej Rady Komorniczej w celu archiwizacji.

VII.  Prawa podmiotu (art. 13 pkt 2 lit. b RODO)

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności
w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz innych ustawowych zadań komornika
przysługują następujące prawa realizowane wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w
k.p.c.:


Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne
do wywiązania się z prawnego obowiązku, do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów
badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń
Z uwagi na brak przesłanek wskazanych w przepisach RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

VIII. Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13
pkt 2 lit. d RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia postępowania przez komornika
sądowego narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do zwrócenia się ze skargą do
Prezesa UODO z wyłączeniem spraw, w zakresie których na czynności podejmowane przez

komornika sądowego przysługuje skarga w rygorze art. 767 k.p.c.IX Informacja o obowiązku
podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e RODO)

IX. Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e
RODO)

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw
prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego.

X. Przetwarzanie danych osobowych w sposób
zautomatyzowany (art. 13 pkt 2 lit. f RODO)

Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane
w sposób zautomatyzowany.